Allegation on Asif Zardari: Police gets 2 days custody of Sheikh Rasheed